سیستم شستشو(PRETREATMENT system)
سیستم شستشو و آماده سازی قطعه جهت تمیزکاری و چربی گیری سطح قطعه جهت افزایش کیفیت رنگ.ابتدا قطعه با مواد چربی گیر شستشو شده و انواع غبار و چربی های روی قطعه به این ترتیب حذف می گردد.پس از چربی گیری قطعه آبکشی شده تا اینکه هیچ گونه آلودگی نداشته باشد .جهت حفاظت وچسبندگی بیشتر بعد از مرحله ی چربی گیری،از مواد فسفاته آهن برای قطعات آهنی در سیستم شستشو استفاده می گردد.و در انتها آبکشی نهایی انجام میگیرد تا آماده رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک شود.
شستشو در رنگ آمیزی به روش استاتیک یکی از مراحل بسیار مهم است،چرا که قطعه برای باردار شدن و نشستن رنگ بر روی آن نیازمند سطحی صاف و بی آلایش است که توسط وان های شستشو و سیتم های خشک کن انجام می پذیرد.